Burgerschap

Burgerschap draait om de kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit

Wat is burgerschap?

Onder burgerschap verstaan we de manier waarop mensen deelnemen aan de samenleving. Het is belangrijk dat we dit doen met respect voor elkaar, de democratie, de rechtsstaat en voor de vrijheden die iedereen heeft.

Wat is de kern van burgerschap?

Burgerschap draait om de kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Dit betekent dat mensen uit alle achtergronden moeten worden opgevoed om verschillende culturen te begrijpen en te accepteren. Burgerschap betekent ook dat iedereen, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, afkomst, geslacht, handicap of seksuele gerichtheid, gelijke kansen moet krijgen en gelijk behandeld moet worden. Om ervoor te zorgen dat deze waarden echt tot uitdrukking komen, is het belangrijk dat kinderen en jongeren gestimuleerd worden om tolerantie en empathie te tonen ten opzichte van onderlinge verschillen. Naast ouders en verzorgers hebben ook scholen een wezenlijke rol om deze normen en waarden aan kinderen en jongeren te leren.

Lesmaterialen voor het vak burgerschaps:

Burgerschapslessen bereiden leerlingen zo goed mogelijk voor op het leven in de maatschappij

De thema's en lessen tijdens het vak burgerschap wil leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op het leven in de maatschappij. Burgerschapsvorming of burgerschapsonderwijs wordt vaak gegeven tijdens de mentoruren. Met het vak burgerschap komt iedere leerling in aanraking met thema's die op dit moment erg belangrijk zijn. Onderwerpen die aan de orde kunnen komen zijn bijvoorbeeld democratie en rechtstaat, culturele en genderdiversiteit (thema Multiculturele samenleving en LHBTIQ+), leefomgeving (thema Klimaat), vreedzaam samenleven (thema respect), mensenrechten, gelijke (economische) kansen, etc.

Lesdoelen tijdens burgerschap

De burgerschapslessen kunnen opgebouwd zijn uit verschillende casussen met onder meer iets uit het nieuws dat zich goed leent voor een discussie. Het is de bedoeling dat de leerlingen hierover met elkaar in gesprek gaan, zodat ze andere opvattingen horen en het belang van samenwerken ervaren. 

Burgerschap als nieuw vak op school

Een goede invulling begint met een goed lesplan waarin de lesdoelen geformuleerd worden en waarbij rekening gehouden wordt met het burgerschapsidee vanuit de overheid en de visie van de school. Voor de invulling van de lessen is het belangrijk dat het goed past bij de leerlingen en de huidige tijd. 

brede vorming

Digitaal

Lidmaatschap

€ 95,00
Digitaal

Lidmaatschap

€ 95,00

Leden kunnen gebruik maken van alle digitale lesmaterialen op deze site. Het mag eventueel aangepast worden aan het niveau van de leerlingen en gebruikt worden voor eigen lesmateriaal. 

Overzicht van alle digitale lesmaterialen

Lees meer over Burgerschapschapsonderwijs