• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Lesmateriaal Pesten

Lesmateriaal pesten voor het onderwijs

Op deze pagina kun je veel inspiratie en lesideeën opdoen voor leuke en leerzame lessen over pesten.

  • Direct aan de slag en werken aan een positief groepsklimaat en een fijne sfeer
  • De lessen en activiteiten zijn niet duur en eenvoudig in te zetten
  • De lesmaterialen pesten zijn origineel, uniek en worden sinds 1998 ingezet op scholen
  • Voor alle groepen of klassen in het basis-, speciaal- en middelbaar onderwijs zijn er geschikte lessen en activiteiten
  • Belangrijke momenten: Vlaamse week tegen pesten, Dag tegen pesten en Week tegen pesten Nederland

Lesmateriaal pesten

Ben je op zoek naar:

Lesmateriaal pesten voor het onderwijs

De unieke lesmaterialen helpen bij het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. De gevolgen van pesten zijn vaak zeer ernstig en dus het is belangrijk om pestgedrag zoveel mogelijk te voorkomen door het bespreekbaar te maken en openlijk af te keuren. Door het aanpakken van pesten kan er veel leed worden voorkomen. Met de lesmaterialen kunnen leerlingen leren hoe ze beter met elkaar kunnen omgaan en hoe ze ook zelf pestgedrag kunnen voorkomen. De lessen en activiteiten zijn niet duur en eenvoudig in te zetten op iedere school (PO en VO), voor alle groepen of klassen in het basis-, speciaal- en middelbaar onderwijs zijn er geschikte lessen en activiteiten over pesten. Met de lesmaterialen kun je direct aan de slag en werken aan een positief groepsklimaat en een fijne sfeer en respect naar elkaar bevorderen in de klas, waardoor pestgedrag voorkomen wordt. 

Pesten is nooit goed bedoeld

Pesten is altijd bedoeld om iemand anders te kwetsen. Of het nu gaat om lichamelijke mishandeling, spullen stelen of vernielen of online pesten (cyberpesten): pestgedrag kan veel vormen aannemen. Sommige manieren van pesten zijn openlijk waarneembaar, zoals duwen en slaan; terwijl het bedreigen met e-mail, scheldwoorden en misleiding niet voor anderen zichtbaar is. 

Pesten is een groot probleem in veel scholen. Wanneer kinderen worden gepest, kunnen ze zich machteloos en ongelukkig voelen. Sommige kinderen durven niet naar hun leerkrachten te gaan om hulp vragen uit angst voor verdere pestgedrag. Gelukkig is er wel hulp beschikbaar als je de drempel van praten over wat je meemaakt overwint. Als een leerkracht de situatie goed aanpakt en moeite doet om helpende oplossingen te bedenken, zal het kind weten dat ze vertrouwen in de docent kunnen stellen.

De gevolgen van pesten zijn vaak zeer ernstig

Met het lesmateriaal pesten kun je ingaan op de gevolgen. Pesten en cyberpesten hebben vaak diepe, blijvende gevolgen voor degene die erdoor getroffen wordt. Om de kracht van deze impact duidelijk te maken is een goed experiment dat je kunt doen: neem een stuk papier, schrijf er je naam of iniatieel op, vouw dit vervolgens op tot een bolletje en sla het flat met je hand. Probeer er zelfs op te bijten! Vervolgens gooi je het boeltje op de grond om er op te stampen, staan en springen. Als laatste zorg je ervoor dat alle kreukels weer uit het papier gehaald worden en proberen weer zo plat mogelijk te strijken. De kreukels gaan er nooit meer helemaal uit. Vanaf hier kan je bedenken wat hiermee gebeurd is en hoe dit ook geldt voor iemand die gepest of gecyberpest is. De gevolgen van pesten en cyberpesten zijn daarom heel ernstig; door inzicht te creëren middels dit experiment kunnen we begrijpen waarom dit zo is.

  • Lees het verhaal 'Kreukelpapier' over de gevolgen van pesten
De gevolgen van pesten en cyberpesten

Wat kun je doen tegen pesten

Als je betrokken bent bij pestgedrag, is het belangrijk om maatregelen te nemen om het te voorkomen. Probeer positieve interacties tussen kinderen te stimuleren en pestgedrag tijdig te herkennen. Zorg ook voor steun voor gepeste kinderen. Neem de signalen van een mogelijk gepest kind of jongere serieus en ga met hen in gesprek. Observeer verstandig, luister goed en zoek mogelijkheden om pestgedrag weg te nemen of voor te zijn. Zo kun je helpt pestgedrag werkelijk aanpakken.

Als je erg veel gepest wordt, herken je dit!

Als je veel wordt gepest, herken je deze symptomen: je hebt geen zin om naar school te gaan, je voelt je vaak ziek en krijgt last van buikpijn of hoofdpijn, je bent bang, boos of verdrietig en hebt bijna geen vriendjes/vriendinnetjes. Je twijfelt over wat je eraan moet doen om van de situatie af te komen.

Meelopers en toeschouwers

Bij pesten staan meelopers vaak toe dat het gebeurt. Meestal doen zij dit alleen uit angst voor represailles. Kinderen moeten duidelijk begrijpen dat hun pestgedrag niet grappig is en ze in plaats daarvan iets anders kunnen doen, zoals bijvoorbeeld karate of judo. Als we allemaal samenwerken om het pestgedrag te stoppen, kunnen we een groep creëren waar iedereen luistert en respect heeft voor elkaar. Dan is er gelegenheid tot gezelligheid en vermaak, maar met respect voor ieders persoonlijkheid.

Pesten, er is altijd wat aan te doen

Niemand heeft het recht jou te pesten. Niemand!!! Als je gepest wordt is dat nooit je eigen schuld, alhoewel je dat misschien wel denkt. Maar je doet misschien wel iets wat pesters aantrekt. Als je bijvoorbeeld op pestgedrag reageert door te huilen, verdrietig of bang wegloopt of heel kwaad te wordt, hebben de pesters een reden meer om je te pesten. Want ze vinden dit 'lollig'. Dit kun je veranderen, maar de pester is verantwoordelijk voor wat hij doet. Hij moet gewoon stoppen. In het begin is het negeren van pestkoppen een sterk wapen tegen pesters. Als het pesten doorgaat kun je niet meer doen alsof het niet bestaat. Je hebt er hulp bij nodig, omdat het je alleen niet lukt. Misschien is er wel een volwassene met wie je erover kunt praten. Hun hulp kun je gebruiken om het pesten te stoppen. Bijvoorbeeld je ouders of je opa of oma. Misschien hebben ze wel goede ideeën, zij hebben ook op school gezeten en ze weten wat er allemaal kan gebeuren. Of heb je een vriend of een vriendin die begrijpt hoeveel verdriet je hebt.

Alle scholen hebben een pestprotocol. Daarin staat hoe er moet worden omgegaan met pestgedrag. Samen met alle kinderen in de klas/groep kun je een afspraken vastleggen waaraan iedereen zich moet houden. Dit protocol wordt ook door iedereen in de groep ondertekend met naam of handtekening.

Anti pestcoördinator

De pestcoördinator van de school is een belangrijk aanspreekpunt voor de aanpak van pestproblematiek. Zij coördineren het anti-pestbeleid van de school en zorgen ervoor dat leerlingen zich veilig voelen in hun omgeving. Wij bieden een verscheidenheid aan lesmaterialen aan om de anti-pestcoördinator te helpen bij zijn/haar belangrijke werk!

Ouderavond aan de hand van het lesmateriaal pesten

Geeft u op school voorlichting, workshop, ouderavond of gastlessen over pesten of cyberpesten dan zijn de meeste lesmaterialen hiervoor zeer geschikt.

Acties tegen pesten

Er wordt vaak gezegd dat als je aandacht geeft aan het voorkomen van pesten, je er alleen maar meer van krijgt. Maar dit is onjuist. Het belangrijkst is dat we altijd acties tegen pesten nemen vóóraf, in plaats van te wachten tot het gebeurt. Leerlingen moeten zich bewust zijn van wat hun woordkeus en gedrag aanrichten bij anderen, want als er gepest wordt, kunnen de gevolgen een enorme impact op het slachtoffer hebben. Daarom is het ook zo belangrijk om ervoor te zorgen dat er preventief actief ingezet wordt tegen pestgedrag, zodat leerlingen bewust worden van de ernst van hun acties. Neem ook op tijd actie als je pestgedrag ziet. Maak duidelijk dat dit niet wordt getolereerd en geef slachtoffers openlijk steun.

Leerlingen in actie met lesmaterialen pesten

Leerlingen van TalentStad Praktijkonderwijs in Zwolle kunnen onmiddellijk actie tegen pesten ondernemen, zelfs als de landelijke Dag tegen Pesten niet rechtstreeks op hun school staat. Ze hebben besloten een week lang aandacht te besteden aan het probleem, om erkenning en begrip te bieden voor slachtoffers en het pestgedrag tegen te gaan. Doordat gepest wordt, durft men vaak niet meer naar school te gaan. De leerlingen wilden een teken zetten tegen pesten en kozen ervoor om een hele week actie te ondernemen. Dat behelsde het uitdelen van polsbandjes, het hangen van posters met anti-pest informatie en een pact dat getekend moest worden. 

Het doel hiervan was om te laten zien dat de verantwoordelijkheid bij iedereen ligt als het gaat om dit verschijnsel. Er werd door één van de leerlingen aangegeven dat ze zelf ook gepest is op de basisschool. Ze werd geduwd, geslagen en bedreigd, online en offline. Zo laten de leerlingen samen met docenten en andere mede scholieren zien dat ze staan tegen pestgedrag door hun polsbandje te dragen met ‘stop pestgedrag’ als opdruk. Het lesmateriaal pesten dat op de TalentStad Praktijkonderwijs in Zwolle werden ingezet waren de polsbandjes tegen pesten en de poster 'Een netwerk zonder pesten'.

Thema: Pesten