Lespakket 'Meld pesten'

€ 17,95

Lespakket 'Meld pesten'
Elke school heeft een pestprotocol op papier staan en deze is ook te vinden op de website van de school. Maar met dit lespakket 'Meld pesten' geeft u ouders en leerlingen een extra mogelijkheid om pesten te melden en het geeft nog eens aan dat er daadwerkelijk op uw school iets tegen pesten gedaan wordt. 
Leerlingen kunnen (eventueel) anoniem een berichtje in de brievenbus stoppen over pesten. De docent, zorgcoördinator of vertrouwenspersoon kan hier dan het nodige mee doen. Zo is de drempel om pesten te melden laag en dit komt ten goede aan de sfeer in de groep en het vertrouwen in elkaar. Inhoud lespakket 'Meld pesten':
- Originele kartonnen brievenbus
- Twee posters (A3-formaat) 

Rating: 5 sterren
7 stemmen

Met het lespakket 'Meld pesten' kunnen ouders en leerlingen hun ervaringen met pestgedrag op school melden. Het is een extra tool naast het pestprotocol dat door elke school gehanteerd wordt. Met dit pakket geeft u niet alleen aan dat er serieus op uw school iets tegen pestgedrag gedaan wordt, maar ook dat u elke mening en ervaring serieus neemt.

Pesten melden op school

Met de eenvoudig in elkaar te zetten brievenbus vult u het pestprotocol op papier en de website aan. Het is een zeer aantrekkelijke en laagdrempelige manier voor leerlingen om eventuele pesterijen te melden. Ze kunnen, eventueel anoniem, een briefje in de brievenbus stoppen. Het gepeste kind heeft zo een laagdrempelige mogelijkheid om aan te geven dat het gepest wordt, maar ook kinderen die het pesten zien gebeuren en zich er wellicht ook niet prettig bij voelen kunnen melding maken. Ook de pestkop zelf mag en kan om hulp vragen omdat hij of zij het zelf wellicht ook niet prettig vindt en er iets mee wil doen. Aan de hand van eventuele meldingen kunt u pesten in de groep of klas bespreekbaar maken en eventueel ook nog verdere stappen ondernemen. Zo kan de sfeer in de groep of klas ook verbeteren en een positiever groepsklimaat is fijn voor de leerlingen, maar ook voor de docent. Pesten bespreekbaar maken, of de groepssfeer verbeteren kan ook middels het lespakket 'Muur tegen pesten'. De muur tegen pesten is een lespakket voor een groep of klas, maar kan ook, als project, met alle leerlingen van de hele school gedaan worden. Klik hier voor alle lesmateriaal pesten.

Pesten melden is geen klikken

Het is belangrijk om als school regelmatig aandacht te besteden aan pesten en uit te leggen dat pesten melden geen klikken is. Daarvoor is het veel te ernstig. De gevolgen van pesten zijn enorm en daarom blijft het belangrijk om te laten zien dat, ook al wordt er weleens gepest, het niet verzwegen wordt. Pesten mag je melden en er wordt dan ook daadwerkelijk iets aan gedaan. Als je last hebt van pesten, overweeg dan om te praten met je ouders of met je mentor of vertrouwenspersoon. Samen kun je een plan bedenken om pesten aan te pakken. Je ouders kunnen ook contact opnemen met de schoolleiding om hulp te zoeken bij het doorbreken van de negatieve patronen die in sommige scholen als gevolg van pestgedrag optreden.

Pesten melden aan de docent, mentor of vertrouwenspersoon

Pesten op school kan heftige gevolgen hebben. Als je merkt dat er gepest wordt op school, is het belangrijk om dit te melden bij de docent, mentor of vertrouwenspersoon. Deze persoon kan samen met jou bekijken wat de beste oplossing is, helpen het pestgedrag in de klas aan te pakken, een bemiddeling tussen leerlingen organiseren en/of met ouders in gesprek te gaan.

Kinderombudsman

Bij onopgeloste klachten over pesten kan je naar de kinderombudsman stappen (samen met jouw ouders). De kinderombudsman neemt dan contact op met de mensen die verantwoordelijk zijn, zoals schoolleiders of het schoolbestuur of de inspectie. Zij hebben dan 4 weken om aan te geven wat ze gaan doen met het advies.

De Inspectie voor Onderwijs 

De Inspectie voor Onderwijs heeft de taak om toezicht te houden op de veiligheid en het pestbeleid van scholen. Als er ernstige klachten zijn over seksuele intimidatie, lichamelijk geweld of grove pesterijen, kan een inspecteur dit onderzoeken en helpen bij het oplossen van het probleem.

Wat zijn scholen verplicht?

Scholen in Nederland zijn verplicht om een omgeving te creëren waarin alle leerlingen zich veilig kunnen voelen. Dit betekent dat er geen pestgedrag mag worden toegestaan en dat alle leerlingen in staat moeten worden gesteld hun ontwikkeling op eigen tempo te volgen. Verder is het de school ook verplicht om leerlingen op te voeden tot respectvolle burgers die waarden zoals tolerantie, solidariteit en gelijkwaardigheid eren.

  • Scholen zijn verplicht om een veiligheidsbeleid op te stellen waaruit blijkt hoe ze pesten tegengaan. Een verder beleid moet ook aangeven wie er verantwoordelijk is voor het voeren van dit anti-pestbeleid.
  • Scholen zijn verplicht om een aanspreekpunt voor ouders en leerlingen aan te bieden met betrekking tot pestproblemen. De persoon of medewerker die de gepeste leerling opvangt, moet samen met de ouders proberen om de situatie in kaart te brengen en hieruit acties af te leiden om het pestprobleem op te lossen. Daarbij kan de school eventueel naar andere professionals verwijzen, binnen of buiten de school.

Anti-pestprotocol

Hoewel scholen niet verplicht zijn om een ​​anti-pestprotocol te hebben, hebben de meeste dat wel. In dit antipestprotocol staat beschreven hoe de school moet reageren als er sprake is van pesten, signalen van pesten signaleren, met wie ouders contact moeten opnemen als hun kind wordt gepest en welke stappen de school moet ondernemen. Daarnaast hebben sommige scholen ook een apart protocol voor het aanpakken en voorkomen van online pesten (cyberpesten).

Bekijk ook het thema: Pesten, wat is pesten en de pagina 'Stop pesten' voor meer informatie.