Burgerschapsonderwijs

Sinds 2021 is burgerschapsonderwijs verplicht

Burgerschapsonderwijs verplicht op scholen

Op 1 augustus 2021 is de nieuwe wet voor bergerschapsonderwijs van kracht gegaan, waarmee leerlingen en studenten op basis- en middelbare scholen worden voorbereid op actief burgerschap. Met de aanscherping van de wetgeving is er een verplichting ontstaan voor onderwijsinstellingen om burgerschapsonderwijs te geven, maar hoe dat gebeurt is aan de scholen zelf, als onderdeel van de vrijheid van onderwijs. Scholen spelen een essentiële rol bij het onderwijzen van normen en waarden aan de leerlingen. Burgerschapsvorming brengt ze de kennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en later actief te kunnen meedoen in onze maatschappij.

Burgerschapsonderwijs voor een gezonde samenleving

Burgerschapsonderwijs is een steeds belangrijker aspect van onderwijs voor jongeren. Het richt zich op het helpen van jongeren om de essentiële principes, normen en waarden te begrijpen die nodig zijn voor een gezonde samenleving, zoals democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid en gelijkwaardigheid. Ook wordt er aandacht besteed aan maatschappelijke diversiteit en het vermogen om hiermee om te gaan.

Thema's voor burgerschapsonderwijs

Burgerschapsonderwijs is gericht op het verwerven van kennis en respect voor mensenrechten en democratische waarden. Het doel ervan is het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties, zodat leerlingen in staat zijn om deel uit te maken van de samenleving en daaraan bij te dragen. Bovendien draagt het bij aan het creëren van een schoolcultuur die in overeenstemming is met deze waarden. Lees meer over de thema's die gebruikt kunnen worden bij burgerschapsonderwijs op school:

Lessen over bovenstaande thema's kunnen bijvoorbeeld tijdens de burgerschapslessen of maatschappijleer gegeven worden. Zowel binnen het basisonderwijs, als in het voorgezet onderwijs komt de laatste tijd meer nadruk te liggen op burgerschapslessen. Burgerschapsvorming in het onderwijs bereidt jongeren voor op het functioneren in de maatschappij.

Gebruik maken van de vele posters

Het doel van de posters is om een bijdrage te leveren aan de sociale veiligheid op school. Vormen van ongewenst gedrag in schoolsituaties en thema's zoals discriminatie, pesten en seksuele diversiteit kunnen aan de hand van de posters bespreekbaar gemaakt worden. Bijvoorbeeld tijdens de burgerschapslessen of maatschappijleer. Zowel binnen het basisonderwijs, als in het voorgezet onderwijs komt de laatste tijd meer nadruk te liggen op burgerschapslessen. Burgerschapsvorming in het onderwijs bereidt jongeren voor op het functioneren in de maatschappij.

Burgerschapsonderwijs voor kinderen en jongeren

In het onderwijs moet er veel aandacht zijn voor burgerschap. Niet alleen in de vorm van veel kennis over de democratie en de rechtsstaat, maar vooral ook over hoe we op een respectvolle manier met elkaar omgaan en omgaan met verschillende opvattingen die er zijn. Aan de hand van de posters en de lessen op deze website is het geven van burgerschapsonderwijs gemakkelijker. Zo is er bijvoorbeeld volop keuze uit posters over respect en kunnen de daarbij behorende lessen gegeven worden voor bijvoorbeeld de burgerschapslessen in het onderwijs.


Burgerschapsonderwijs is al wettelijk verplicht

Sinds 2006 zijn Nederlandse scholen bij wet verplicht aandacht te besteden aan ‘actief burgerschap en sociale integratie’, maar veel scholen vinden het nu niet duidelijk wat er precies van hen wordt verwacht. Wat wil jij je leerlingen meegeven als mens, en als burger in de maatschappij?