• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Iedereen is anders

De tekst komt uit de les ‘Vrede, Vrijheid en Respect

Iedereen is anders

Bij je geboorte krijg je een plekje op de wereld. Je wordt geboren in een gezin, in een stad, in een land, werelddeel, etc. De plaats waar je geboren wordt, bepaalt voor een groot deel jouw toekomst. Door je cultuur of afkomst heb je al een bepaalde identiteit en krijg je bepaalde gewoontes mee. Je behoort tot een bepaald geloof, je hebt een blanke, getinte of donkere huidskleur en je houdt er bepaalde tradities (gewoonten en gebruiken) op na. Binnen die cultuur of afkomst is ook ieder mens weer anders, krijgt een andere opvoeding, denkt anders, voelt zich anders, heeft een andere mening, geaardheid of politieke voorkeur. We zijn hierdoor allemaal heel verschillend, maar wel gelijkwaardig.

Iedereen is anders, maar we zijn allemaal mensen. We willen allemaal gelukkig zijn, respect krijgen en in vrijheid en vrede leven op dezelfde planeet. Respect voor jou gewoontes geaardheid, huidskleur, maar ik blijf mijzelf. Respect voor jou mening, religie, identiteit, maar ik blijf mijzelf.

We zijn allemaal mensen op één wereld!
We zoeken onze overeenkomsten niet onze verschillen!

Multiculturele samenleving

Een multiculturele samenleving is een samenleving waarin mensen met verschillende culturele achtergronden op gelijkwaardige basis, vreedzaam en met respect voor elkaars cultuur samenleven. Deze samenleving kan een land, een stad, maar ook een school, club of vereniging zijn. Gezamenlijk willen we uitdragen dat we één zijn, één mensheid, Europa, land, stad, school, wijk of vereniging. Het gaat er niet om wie gelijk heeft, maar hoe we samen verdergaan!

Democratische samenleving

De belangrijkste waarden van een democratie zijn gelijkheid en vrijheid. Om samen te kunnen leven worden er op democratische wijze afspraken, regels en wetten gemaakt. In een democratie wordt er een besluit genomen op basis van de meerderheid. Een ander kenmerk van een democratie is dat als er mensen zijn die het niet met elkaar eens zijn, dit probleem besproken wordt en er gezocht wordt naar een oplossing.
In een democratische samenleving worden allerlei afspraken, regels en wetten gemaakt met als doel het samenleven ordelijk te laten verlopen. Voor de samenleving is het dan ook van belang dat iedereen zich hieraan houdt en ze respecteert. Er wordt van iedereen verwacht dat hij of zij geleerd heeft zich aan de regels te houden of dit vanuit zichzelf doet. Zo niet, dan kun je gedwongen worden om je eraan te houden. Om ervoor te zorgen dat je je aan de regels houdt zijn er autoriteiten, zoals politie en justitie, aangesteld die dit handhaven.

Polarisatie (groepsvorming)

Polarisatie is het benadrukken van tegenstellingen en hoort bij een open democratische samenleving. Mensen sluiten zich aan bij een groep om daarmee hun eigen identiteit af te bakenen en hun belangen kenbaar te maken. Samen geef je een stem aan datgene wat jij belangrijk vindt.
Zo behoor je bijvoorbeeld bij een bepaalde bevolkingsgroep, sluit je je aan bij een bepaalde geloofsovertuiging of ga je bij een politieke partij omdat je het met hun standpunten eens bent. Polarisatie creëert tegenstellingen tussen groepen mensen. Polarisatie geeft discriminatie. Met iemand uit de eigen groep zal anders omgegaan worden dan met iemand uit een andere groep. Wij houden allemaal van voetbal of muziek. Wij hebben allemaal dezelfde religie. Wij zijn allemaal mensen op dezelfde planeet!

 

 

In een democratische, multiculturele samenleving wordt er zoveel mogelijk met iedereen rekening gehouden. Wij kunnen samenleven als we elkaars verschillen tolereren en respecteren en leren te begrijpen waarom iemand ànders denkt, voelt of doet.

Tolerantie of verdraagzaamheid

Ieder mens heeft zijn eigen ideeën en opvattingen over het leven en over de manier waarop hijzelf en anderen daaraan vorm zouden moeten geven. Meestal vindt men deze ideeën en opvattingen de enige juiste. Je bent tolerant als je dan toch andere opvattingen en ideeën kunt accepteren en respecteren. Je bent dan bereid om rekening te houden met de overtuiging van een ander en kunt deze respecteren.

Toch zullen er onderlinge spanningen ontstaan

Het is gemakkelijk te begrijpen dat er tussen de verschillende groepen spanningen komen. Spanningen op school, in de wijk of tussen landen. Bijvoorbeeld als er bepaalde uitspraken gedaan worden waaruit blijkt dat een bepaalde levenswijze toch niet door de andere groep geaccepteerd wordt. Of omdat een groep bepaalde overtuigingen zo belangrijk vindt dat men daarin doorslaat en van mening is dat andere groepen er net zo over zouden moeten denken. Polarisatie is dan niet meer verrijkend, maar kan een bedreiging gaan vormen voor de samenleving. De onderlinge verdraagzaamheid zal afnemen waardoor conflicten eerder kunnen oplaaien en heftiger worden.

 

Lesmateriaal over ‘Iedereen is anders’

 

Gerelateerd aan de les 'Iedereen is anders':