• Uniek lesmateriaal
 • Makkelijk bestellen
 • Snelle levering

Respectvol omgaan met elkaar

Respectvolle omgangsvormen 

Respectvol met elkaar omgaan op school

Respectvol met elkaar omgaan laat mensen in hun waarde en geeft mensen de ruimte geeft om te zijn wie en hoe ze willen zijn. Iedereen kan daar een eigen, unieke bijdrage aan leveren. Belangrijk daarbij is te begrijpen wat respectvol omgaan met elkaar betekent, hoe je respectvol gedrag naar elkaar kunt bevorderen en welke afspraken je samen naleeft als het gaat om respectvol gedrag naar elkaar. Op scholen is, respectvol omgaan met elkaar, onderdeel van het schoolveiligheidsbeleid. Zorgen voor een veilig pedagogisch en sociaal klimaat draagt bij aan het zich goed kunnen ontwikkelen van de leerlingen. De veronderstelling is dat in een prettige en als veilig ervaren omgeving zowel leerlingen als medewerkers makkelijker in staat zullen zijn het beste van zichzelf te geven. De lesmaterialen bevorderen het respectvol met elkaar omgaan op school, zodat er een positief en veilig schoolklimaat ontstaat.

Van respectvol omgaan met elkaar is sprake als je:

 • Bereid bent de ander de ruimte te geven die je zelf ook zou willen krijgen;
 • Bereid bent om in je gedrag rekening te houden met de grenzen die de persoon met wie je omgaat stelt;
 • Bereid bent een ander te behandelen zoals je zelf behandeld zou willen worden;
  Bovenstaande houdt in dat je bereid bent om een ander ruimte te geven om te zijn wie hij/zij wil zijn. Als zoveel mogelijk mensen het gevoel hebben dat ze onbekommerd zichzelf kunnen zijn, dan zullen ze zich ook prettiger en veiliger voelen. Scholen hebben een algemene verantwoordelijkheid als het gaat om het bevorderen van respectvol omgaan met elkaar.

Respectvol gedrag is op school te bevorderen door:

 • Duidelijk te benoemen welke gedragsregels gehanteerd worden als het gaat om respectvol gedrag.
 • Als volwassenen voorbeeldgedrag tonen en stelling te nemen tegen niet-respectvol gedrag.
 • Leerlingen te stimuleren om aandacht te hebben voor respectvolle omgangsvormen.
 • Medewerkers te stimuleren om vormen van niet-respectvol omgaan aan de orde te stellen. Dat kan door daarover zelf met een klas/groep in gesprek te gaan en door de mentor of leidinggevende te informeren.
 • Een schoolklimaat te stimuleren waarin we respectvol omgaan met elkaar als norm hanteren, niemand zich geremd voelt om niet-respectvol gedrag te signaleren en iedereen het vertrouwen heeft dat niet-respectvol gedrag adequaat wordt aangepakt.
 • Bij bijzondere gelegenheden aandacht te vragen voor onze omgangsvormen, zoals bijvoorbeeld tijdens de week van respect.
 • Het beleid inzake respectvol omgaan met elkaar regelmatig te evalueren en zo nodig bij te stellen.
 • Medewerkers de mogelijkheid te bieden zich te scholen in het voorkomen en aanpakken van niet-respectvol gedrag.
 • Lesmaterialen aangaande respectvol met elkaar omgaan beschikbaar te stellen aan medewerkers.


Dit kan in de vorm van posters, werkboekjes of lessen over respect, maar ook discussie materialen, projecten als de respectmuur, normen en waarden mag je altijd delen of polsbandjes over respect, etc.

Binnen een veilig schoolklimaat passen onderstaande uitspraken:

 • Intimideer anderen niet.
 • Scheld anderen niet uit.
 • Stuur geen haatberichten via social media.
 • Bedreig anderen niet.
 • Blijf van anderen af.
 • Gebruik geen geweld.
 • Blijf van de spullen van anderen af.
 • Respecteer de grenzen die anderen aangeven.
 • Stop met pesten als de ander aangeeft dat hij/zij bepaald gedrag als pesten ervaart.
 • Sluit niemand buiten.
 • Respecteer de privacy van een ander.
 • Pestgedrag bespreekbaar kunnen maken bij de mentor, vertrouwenspersoon of andere leidinggevende.

Belangrijk is:

 • de ander te laten weten wanneer jij vindt dat er grenzen zijn overschreden.
 • de ander vragen te stoppen met het overschrijden van de grens die zijn aangegeven.
 • de stap te maken naar degene die jij vertrouwt om hem/haar op de hoogte te brengen van het gedrag of het voorval dat je als pestgedrag ervaart.

 

Lees ook het moraal verhaal over respectvol met elkaar omgaan: 'Twintig witte en één grijs muisje'

 

Overzicht van alle lesmaterialen over respect.