• Uniek lesmateriaal
  • Makkelijk bestellen
  • Snelle levering

Sociale veiligheid op school

Ongepast gedrag voorkomen

 

Sinds 1 augustus 2015 is voor scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs de wettelijke bepaling over de sociale veiligheid op school van kracht. Een school is veilig als de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen niet door het handelen van anderen wordt aangetast. Een veilige omgeving voor scholieren en onderwijspersoneel houdt in dat er een prettige sfeer op school is. Het betekent dat de school optreedt tegen incidenten zoals ongepast gedrag, diefstal, intimidatie, pesten, cyberpesten, uitschelden, discriminatie, verkoop en gebruik van verdovende middelen, geweld en andere vormen van ongepast gedrag, en deze zoveel mogelijk voorkomt. Dat kan door op tijd te signaleren en hier gericht tegen op te treden. 

Sociale veiligheid op school

Een sociaal veilige school is een school waar géén plaats is voor (ongewenst) grensoverschrijdend gedrag. Sociale veiligheid is het zich beschermd voelen en weten tegen gevaar. Lees meer over weerbaarheid en manieren om de weerbaaheid van uw leerlingen te vergroten.

Wet Veiligheid op school

De wet Veiligheid op school heeft als doel dat scholen zich zoveel mogelijk inspannen om pesten tegen te gaan en dat scholen zelf zorgen dragen voor de sociale veiligheid op school. Een schoolveiligheidsplan kan voor iedere school uitgewerkt worden. Hierin kan ook pesten uitvoerig in behandeld worden. Scholen kunnen zelf beslissen of en hoe ze hun onderwijspersoneel trainen tegen agressie en geweld. In de wet staat ook dat scholen de beleving van veiligheid en het welzijn van hun leerlingen moeten volgen. De bedoeling hiervan is dat er altijd een actueel en representatief beeld is van de situatie op school. In opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verzamelt en verspreidt de Stichting School & Veiligheid informatie en deskundigheid over (sociale) veiligheid op scholen. Bij het maken van een schoolveiligheidsplan kunnen scholen van deze stichting hulp krijgen. Het veiligheidsbeleid wordt uitgewerkt in een veiligheidsplan; het plan voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Schoolveiligheidsplan en pestprotocol

De PO-Raad en de VO-raad ondersteunen scholen om een sociaal veilige omgeving voor leerlingen te maken. Zij kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een veiligheidsplan. Hierin worden ook de maatregelen tegen pesten op school, het pestprotocol, opgenomen. In een schoolveiligheidsplan staat bijvoorbeeld dat wapens en drugs op school verboden zijn. Ook staat erin hoe scholen dit controleren. In een pestprotocol (pestbeleid) staat wat de school onder pesten verstaat. En hoe de school pesten probeert te voorkomen en welke stappen de school hiertegen onderneemt.  In het veiligheidsplan staat ook hoe scholen met een voorval omgaan en welke instanties ze inschakelen.

Toezicht op het schoolveiligheidsplan

De Inspectie van het Onderwijs controleert of onderwijsinstellingen maatregelen nemen voor een veilige omgeving. Het gaat om een veilige omgeving voor zowel leerlingen en studenten als het onderwijspersoneel. De Inspectie let er vooral op of de sociale veiligheid op school goed geregeld is en of er een vast aanspreekpunt voor pesten is. Leerlingen en ouders die met pesten te maken krijgen moeten altijd met hun verhaal bij iemand terecht kunnen op school. Het hoger onderwijs heeft bijvoorbeeld te maken met risico’s zoals cyberpesten, cybercrime, hacken, misbruik persoonsgegvens en spionage. Ook kan er sprake zijn van zorgwekkend gedrag van studenten of niet integer gedrag van personeel.

Meer informatie